0

0

Bài kiểm tra đọc. Nhấp vào số: [dua puluh lima]

25

[Hai mươi lăm]

25

[Hai mươi lăm]

25

[Hai mươi lăm]

63

[Sáu mươi ba]

63

[Sáu mươi ba]

63

[Sáu mươi ba]

65

[Sáu mươi lăm]

65

[Sáu mươi lăm]

65

[Sáu mươi lăm]

22

[Hai mươi hai]

22

[Hai mươi hai]

22

[Hai mươi hai]

-
25
[dua puluh lima]
[Hai mươi lăm]
-
63
[enam puluh tiga]
[Sáu mươi ba]
-
65
[enam puluh lima]
[Sáu mươi lăm]
-
22
[dua puluh dua]
[Hai mươi hai]