0

0

Bài kiểm tra đọc. Nhấp vào số: [settantacinque]

30

[Ba mươi]

30

[Ba mươi]

30

[Ba mươi]

52

[Năm mươi hai]

52

[Năm mươi hai]

52

[Năm mươi hai]

75

[Bảy mươi lăm]

75

[Bảy mươi lăm]

75

[Bảy mươi lăm]

23

[Hai mươi ba]

23

[Hai mươi ba]

23

[Hai mươi ba]

-
30
[trenta]
[Ba mươi]
-
52
[cinquantadue]
[Năm mươi hai]
-
75
[settantacinque]
[Bảy mươi lăm]
-
23
[ventitré]
[Hai mươi ba]