0

0

Bài kiểm tra đọc. Nhấp vào số: [сексен тоғыз] [seksen toğız]

74

[Bảy mươi tư]

74

[Bảy mươi tư]

74

[Bảy mươi tư]

43

[Bốn mươi ba]

43

[Bốn mươi ba]

43

[Bốn mươi ba]

89

[Tám mươi chín]

89

[Tám mươi chín]

89

[Tám mươi chín]

37

[Ba mươi bảy ]

37

[Ba mươi bảy ]

37

[Ba mươi bảy ]

-
74
[жетпіс төрт]
[jetpis tört]
[Bảy mươi tư]
-
43
[қырық үш]
[qırıq üş]
[Bốn mươi ba]
-
89
[сексен тоғыз]
[seksen toğız]
[Tám mươi chín]
-
37
[отыз жеті]
[otız jeti]
[Ba mươi bảy ]