0

0

Bài kiểm tra đọc. Nhấp vào số: [शहाण्णव] [Śahāṇṇava]

६७

[Sáu mươi bảy ]

६७

[Sáu mươi bảy ]

६७

[Sáu mươi bảy ]

९६

[Chín mươi sáu]

९६

[Chín mươi sáu]

९६

[Chín mươi sáu]

[Tám]

[Tám]

[Tám]

२०

[Hai mươi]

२०

[Hai mươi]

२०

[Hai mươi]

-
६७
[सदुसष्ट]
[Sadusaṣṭa]
[Sáu mươi bảy ]
-
९६
[शहाण्णव]
[Śahāṇṇava]
[Chín mươi sáu]
-

[आठ]
[āṭha]
[Tám]
-
२०
[वीस]
[Vīsa]
[Hai mươi]