0

0

Bài kiểm tra đọc. Nhấp vào số: [trinta e dois]

32

[Ba mươi hai]

32

[Ba mươi hai]

32

[Ba mươi hai]

33

[Ba mươi ba]

33

[Ba mươi ba]

33

[Ba mươi ba]

79

[Bảy mươi chín]

79

[Bảy mươi chín]

79

[Bảy mươi chín]

43

[Bốn mươi ba]

43

[Bốn mươi ba]

43

[Bốn mươi ba]

-
32
[trinta e dois]
[Ba mươi hai]
-
33
[trinta e três]
[Ba mươi ba]
-
79
[setenta e nove]
[Bảy mươi chín]
-
43
[quarenta e três]
[Bốn mươi ba]