0

0

Bài kiểm tra đọc. Nhấp vào số: [dezesseis ]

42

[Bốn mươi hai]

42

[Bốn mươi hai]

42

[Bốn mươi hai]

16

[Mười sáu]

16

[Mười sáu]

16

[Mười sáu]

61

[Sáu mươi mốt]

61

[Sáu mươi mốt]

61

[Sáu mươi mốt]

99

[Chín mươi chín]

99

[Chín mươi chín]

99

[Chín mươi chín]

-
42
[quarenta e dois]
[Bốn mươi hai]
-
16
[dezesseis ]
[Mười sáu]
-
61
[sessenta e um]
[Sáu mươi mốt]
-
99
[noventa e nove]
[Chín mươi chín]