0

0

Bài kiểm tra đọc. Nhấp vào số: [şaizeci şi şase]

66

[Sáu mươi sáu]

66

[Sáu mươi sáu]

66

[Sáu mươi sáu]

76

[Bảy mươi sáu]

76

[Bảy mươi sáu]

76

[Bảy mươi sáu]

79

[Bảy mươi chín]

79

[Bảy mươi chín]

79

[Bảy mươi chín]

40

[Bốn mươi]

40

[Bốn mươi]

40

[Bốn mươi]

-
66
[şaizeci şi şase]
[Sáu mươi sáu]
-
76
[şaptezeci şi şase]
[Bảy mươi sáu]
-
79
[şaptezeci şi nouă]
[Bảy mươi chín]
-
40
[patruzeci]
[Bốn mươi]