0

0

Bài kiểm tra đọc. Nhấp vào số: [петнаест] [petnaest]

58

[Năm mươi tám]

58

[Năm mươi tám]

58

[Năm mươi tám]

15

[Mười lăm]

15

[Mười lăm]

15

[Mười lăm]

44

[Bốn mươi tư]

44

[Bốn mươi tư]

44

[Bốn mươi tư]

21

[Hai mươi mốt]

21

[Hai mươi mốt]

21

[Hai mươi mốt]

-
58
[педесет и осам]
[pedeset i osam]
[Năm mươi tám]
-
15
[петнаест]
[petnaest]
[Mười lăm]
-
44
[четрдесет и четири]
[četrdeset i četiri]
[Bốn mươi tư]
-
21
[двадесет и један]
[dvadeset i jedan]
[Hai mươi mốt]