0

0

Bài kiểm tra đọc. Nhấp vào số: [tre]

33

[Ba mươi ba]

33

[Ba mươi ba]

33

[Ba mươi ba]

58

[Năm mươi tám]

58

[Năm mươi tám]

58

[Năm mươi tám]

3

[Ba]

3

[Ba]

3

[Ba]

70

[Bảy mươi]

70

[Bảy mươi]

70

[Bảy mươi]

-
33
[trettiotre]
[Ba mươi ba]
-
58
[femtioåtta]
[Năm mươi tám]
-
3
[tre]
[Ba]
-
70
[sjuttio]
[Bảy mươi]