0

0

Bài kiểm tra đọc. Nhấp vào số: [ሰማንያንትሽዓተን] [semaniyanitishi‘ateni]

29

[Hai mươi chín]

29

[Hai mươi chín]

29

[Hai mươi chín]

89

[Tám mươi chín]

89

[Tám mươi chín]

89

[Tám mươi chín]

88

[Tám mươi tám]

88

[Tám mươi tám]

88

[Tám mươi tám]

62

[Sáu mươi hai]

62

[Sáu mươi hai]

62

[Sáu mươi hai]

-
29
[ዕስራንትሽዓተን]
[‘isiranitishi‘ateni]
[Hai mươi chín]
-
89
[ሰማንያንትሽዓተን]
[semaniyanitishi‘ateni]
[Tám mươi chín]
-
88
[ሰማንያንሸሞንተን]
[semaniyanishemoniteni]
[Tám mươi tám]
-
62
[ሱሳንክልተን]
[susanikiliteni]
[Sáu mươi hai]