0

0

Bài kiểm tra đọc. Nhấp vào số: [kırk üç]

43

[Bốn mươi ba]

43

[Bốn mươi ba]

43

[Bốn mươi ba]

32

[Ba mươi hai]

32

[Ba mươi hai]

32

[Ba mươi hai]

35

[Ba mươi lăm]

35

[Ba mươi lăm]

35

[Ba mươi lăm]

89

[Tám mươi chín]

89

[Tám mươi chín]

89

[Tám mươi chín]

-
43
[kırk üç]
[Bốn mươi ba]
-
32
[otuz iki]
[Ba mươi hai]
-
35
[otuz beş]
[Ba mươi lăm]
-
89
[seksen dokuz]
[Tám mươi chín]