0

0

Bài kiểm tra đọc. Nhấp vào số: [Chín mươi lăm]

41

[Bốn mươi mốt]

41

[Bốn mươi mốt]

41

[Bốn mươi mốt]

15

[Mười lăm]

15

[Mười lăm]

15

[Mười lăm]

95

[Chín mươi lăm]

95

[Chín mươi lăm]

95

[Chín mươi lăm]

37

[Ba mươi bảy ]

37

[Ba mươi bảy ]

37

[Ba mươi bảy ]

-
41
[Bốn mươi mốt]
[Bốn mươi mốt]
-
15
[Mười lăm]
[Mười lăm]
-
95
[Chín mươi lăm]
[Chín mươi lăm]
-
37
[Ba mươi bảy ]
[Ba mươi bảy ]