0

0

Bài kiểm tra đọc. Nhấp vào số: [Chín]

9

[Chín]

9

[Chín]

9

[Chín]

55

[Năm mươi lăm]

55

[Năm mươi lăm]

55

[Năm mươi lăm]

57

[Năm mươi bảy ]

57

[Năm mươi bảy ]

57

[Năm mươi bảy ]

48

[Bốn mươi tám]

48

[Bốn mươi tám]

48

[Bốn mươi tám]

-
9
[Chín]
[Chín]
-
55
[Năm mươi lăm]
[Năm mươi lăm]
-
57
[Năm mươi bảy ]
[Năm mươi bảy ]
-
48
[Bốn mươi tám]
[Bốn mươi tám]