ਖੇਡਾਂ

ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ : 2 ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ : 3 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ : 6 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ : ਦੋਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਿਖਾਓ

0

0

ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ!
ਗਾਇਬ ਕੀ ਹੈ?
ਕਰਜ਼ਦਾਰ
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ
verskuldig
die verskuldigde persoon
ਕੱਚਾ
ਕੱਚੀ ਮੀਟ
rou
rou vleis
ਅਚਾਨਕ
ਅਚਾਨਕ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ
skielik
die skielike hartaanval