یادگیری در خواب

امروزه، آموختن زبان خارجی، بخشی از آموزش عمومی است. اگر فقط یادگیری آنها خیلی خسته کننده نباشد! خبر خوبی برای کسانی است که با آن مشکل دارند. ما در هنگام خواب به مؤثر ترین وجه یاد می گیریم! مطالعات علمی مختلف به این نتیجه رسیده اند. و ما می توانیم از آن برای یادگیری زبان استفاده کنیم. ما در خواب، وقایع روزانه را مرور می کنیم. مغز ما تجربه های جدید را تجزیه و تحلیل می کند. آن چه را که تجربه کرده ایم یک بار دیگر در باره آن فکر می کنیم. و محتوای جدید در مغز ما تقویت می شود. بخصوص مطالبی که درست قبل از به خواب رفتن آموخته ایم به خوبی حفظ می شوند. بنابراین، مرور مطالب مهم در شامگاه می تواند مفید باشد. هر یک از مراحل مختلف خواب مختصّ محتوای آموزش های مختلف استد.

مرحله دیدن رؤیا در خواب مرحله حرکتی ناشی از عمل فکری یادگیری را تقویت می کند. نواختن موسیقی یا ورزش دراین طبقه قرار دارد. بر عکس، یادگیری دانش محض در مرحله خواب عمیق صورت می گیرد. در اینجا هر مطلبی را که یاد می گیریم مرور می شود. حتی لغت و دستور زبان! هنگامی که زبان یاد می گیریم، مغز ما باید به شدّت کار کند. باید کلمات و قواعد جدید را ذخیره کند. این مطالب یک بار دیگر در خواب بازخوانی می شود. محقّقان این را نظریه بازخوانی می نامند. به هر حال، مهم این است که شما خوب بخوابید. بدن و ذهن باید به طور مناسبی تجدید نیرو کنند. فقط پس از خواب خوب است که مغز می تواند به طور مؤثر کار کند. می توان گفت: خواب خوب، عملکرد ادراکی خوب. زمانی که ما در حال استراحت هستیم، مغز ما هنوز فعّال است... پس: Gute Nacht, Good night, buona notte, dobrou NOC!