زبان های کریول (مخلوط)

آیا می دانستید که در مناطق اقیانوس آرام جنوبی هم به آلمانی صحبت می شود؟ این واقعا درست است! در بخش هایی از پاپوآ گینه نو و استرالیا، مردم به آلمانی ما صحبت می کنند. این یک زبان مخلوط است. زبان های کریول در هنگام تداخل زبان بوجود می آیند. یعنی زمانی که چندین زبان مختلف با هم روبرو می شوند. در حال حاضر، بسیاری از زبان های کریول تقریبا منقرض شده اند. اما هنوز 15 میلیون نفر در سراسر جهان به این زبان صحبت می کنند. زبان های کریول همیشه زبان های بومی هستند. این زبان با زبان پیجین متفاوت است. زبان پیجین اشکال بسیار ساده شده کلام است. این زبان ها برای ارتباط های بسیار ساده مناسب هستند. اکثر زبان های کریول در دوران استعمار ایجاد شده اند.

بنابراین، مبنای زبان کریول اغلب زبان های اروپایی است. یکی از مشخصه های زبان کریول واژگان محدود آن است. زبان کریول آواهای مخصوص به خود را دارد. دستور زبان زبان کریول کاملا ساده شده است. قواعد پیچیده دستور زبان به راحتی توسّط مگویائیین نادیده گرفته می شود. هر زبان کریول جزء مهمی از هویت ملّی است. در نتیجه، آثار ادبی فراوانی به زبان کریول نوشته شده است. زبان کریول به ویژه برای زبانشناسان جالب است. علّت توّجه این است که این زبا ن ها نشان می دهند که چگونه یک زبان متولّد می شود و سپس می میرد. بنابراین تکامل زبان را می توان در زبان کریول مورد مطالعه قرار داد. این زبان ها همچنین ثابت می کنند که زبان ها می توانند تغییر کنند و انطباق پذیر باشند. تحقیق در زبان کریول، کریولوژی یا کریولیستیک نامیده می شود. یکی از معروف ترین جملات در زبان کریول از جامائیکا می آید. باب مارلی آن را در جهان معروف ساخت- آن را می دانید؟ بدون زن، بدون فریاد! (= نه، زن، گریه نکن!)