‫زبان های کریول (مخلوط)‬

‫آیا می دانستید که در مناطق اقیانوس آرام جنوبی هم به آلمانی صحبت می شود؟‬ ‫این واقعا درست است!‬ ‫در بخش هایی از پاپوآ گینه نو و استرالیا، مردم به آلمانی ما صحبت می کنند. ‬ ‫این یک زبان مخلوط است.‬ ‫زبان های کریول در هنگام تداخل زبان بوجود می آیند.‬ ‫یعنی زمانی که چندین زبان مختلف با هم روبرو می شوند.‬ ‫در حال حاضر، بسیاری از زبان های کریول تقریبا منقرض شده اند.‬ ‫اما هنوز 15 میلیون نفر در سراسر جهان به این زبان صحبت می کنند.‬ ‫زبان های کریول همیشه زبان های بومی هستند.‬ ‫این زبان با زبان پیجین متفاوت است.‬ ‫زبان پیجین اشکال بسیار ساده شده کلام است.‬ ‫این زبان ها برای ارتباط های بسیار ساده مناسب هستند.‬ ‫اکثر زبان های کریول در دوران استعمار ایجاد شده اند.‬

‫بنابراین، مبنای زبان کریول اغلب زبان های اروپایی است.‬ ‫یکی از مشخصه های زبان کریول واژگان محدود آن است.‬ ‫زبان کریول آواهای مخصوص به خود را دارد.‬ ‫دستور زبان زبان کریول کاملا ساده شده است.‬ ‫قواعد پیچیده دستور زبان به راحتی توسّط مگویائیین نادیده گرفته می شود.‬ ‫هر زبان کریول جزء مهمی از هویت ملّی است.‬ ‫در نتیجه، آثار ادبی فراوانی به زبان کریول نوشته شده است.‬ ‫زبان کریول به ویژه برای زبانشناسان جالب است.‬ ‫علّت توّجه این است که این زبا ن ها نشان می دهند که چگونه یک زبان متولّد میشود و سپس می میرد.‬ ‫بنابراین تکامل زبان را می توان در زبان کریول مورد مطالعه قرار داد.‬ ‫این زبان ها همچنین ثابت می کنند که زبان ها می توانند تغییر کنند و انطباق پذیر باشند.‬ ‫تحقیق در زبان کریول، کریولوژی یا کریولیستیک نامیده می شود.‬ ‫یکی از معروف ترین جملات در زبان کریول از جامائیکا می آید.‬ ‫باب مارلی آن را در جهان معروف ساخت- آن را می دانید؟‬ ‫بدون زن، بدون فریاد! (= نه، زن، گریه نکن!)‬