‫کلمات و واژگان‬

‫هر زبانی دارای واژگان خاص خود است.‬ ‫این واژگان متشکل از تعداد معینی از کلمات است.‬ ‫یک کلمه، یک واحد زبانی مستقل است.‬ ‫کلمات همیشه دارای یک معنی مشخصی هستند.‬ ‫یعنی دارای آواها و هجاها ی مختلف هستند.‬ ‫تعداد کلمات هر زبان متفاوت است.‬ ‫به عنوان مثال، زبان انگلیسی، دارای کلمات زیادی است.‬ ‫این زبان حتی به عنوان قهرمان جهان در واژگان شناخته شده است.‬ ‫زبان انگلیسی ظاهرا امروز بیش از یک میلیون کلمه دارد.‬ ‫فرهنگ انگلیسی آکسفورد بیش از 600.000 کلمه دارد.‬ ‫چینی، اسپانیایی و روسی تعداد بسیار کمتری لغت دارند.‬ ‫واژگان یک زبان به تاریخ آن وابسته است.‬ ‫زبان انگلیسی تحت تأثیر بسیاری از زبان ها و فرهنگ های دیگر بوده است.‬

‫در نتیجه، واژگان انگلیسی، بطور قابل توجهی افزایش یافته است.‬ ‫حتی امروز هم واژگان انگلیسی در حال وسیع تر شدن است.‬ ‫کارشناسان برآورد می کنند که هر روز 15 لغت جدید به آن اضافه می شوند.‬ ‫این لغات بیشتر از هرجا از رسانه های جدید سرچشمه می گیرند.‬ ‫اصطلاحات علمی در آن گنجانده نشده است.‬ ‫تنها هزاران اصطلاح شیمیائی وجود دارد.‬ ‫در هر زبان از کلمات طولانی بیشتر از کلمات کوتاه استفاده می شود. ‬ ‫و اکثر مگویائیین تنها از چند کلمه استفاده می کنند.‬ ‫به همین دلیل است ما بین واژگان فعّال و غیر فعّال انتخاب می کنیم.‬ ‫واژگان غیر فعّال شامل لغاتی هستند که ما درک می کنیم.‬ ‫اما به ندرت از آنها استفاده می کنیم و یا هیچوقت آنها را به کار نمی بریم.‬ ‫واژگان فعّال است کلماتی هستند که ما به طور منظم از آنها استفاده می کنیم.‬ ‫برای یک مکالمه یا نوشتن یک متن ساده تنها چند کلمه کافی است.‬ ‫در زبان انگلیسی، شما فقط به حدود 400 کلمه و 40 فعل نیاز دارید.‬ ‫پس اگر فرهنگ لغت شما محدود است، نگران نباشید!‬