یادگیری و روش های یادگیری

اگر کسی پیشرفت زیادی در یادگیری نمی کند، ممکن است یادگیری او اشتباه باشد. بدین معنی که، او مطابق "روشی" که برای او مناسب است یاد نمی گیرد. به طور کلی چهار روش یادگیری شناخته شده است. این روش های یادگیری در ارتباط با اندام های حسی هستند. این روش ها سمعی، بصری، ارتباطی، و حرکتی هستند. در نوع سمعی آن چیزی را یاد می گیرند که بهتر می شنوند. به عنوان مثال، آنها آهنگ ها را می توانند خوب به یاد داشته باشند. در هنگام مطالعه آنها با خود حرف می زنند؛ و با بلند خواندن کلمات آنها را می آموزند. این روش خودگویه است. سی دی ها و یا درس های مربوط به این موضوع برای او مفید است. در نوع بصری آن چیزی را بهتر می آموزد که می بیند. برای او خواندن اطلاعات مهم است. او هنگام مطالعه یادداشت های زیادی بر می دارد.

او همچنین دوست دارد برای یادگیری از تصاویر، جداول و کارت های عکس دار هم استفاده کند. در این نوع یاد گیری بسیار مطالعه می کند و اغلب خواب های رنگی می بیند. آن ها در یک محیط خوب به بهترین وجه یاد می گیرند. در نوع ارتباطی ترجیح با گفتگو و بحث است. آنها نیاز به تعامل، و گفت و گو با یکدیگر دارند. آنها در کلاس سئوالات زیادی را مطرح می کنند و به صورت گروهی خوب یاد می گیرند. در نوع حرکتی یادگیری از طریق حرکت انجام می شود. آنها روش "یادگیری از طریق عمل" را ترجیح می دهند و می خواهند همه چیز را امتحان کنند. آنها فعّالیت بدنی و یا جویدن آدامس هنگام مطالعه را دوست دارند. آنها تئوری را دوست ندارند، و فقط تجربه برایشان مهم است. ولی باید دانست که هر کس ترکیبی از این چهار روش را برای یادگیری به کار می برد. لذا، هیچ کس وجود دارد که از یک نوع روش یادگیری استفاده کند. به همین دلیل، اگر از تمام اندام های حسی خود استفاده کنیم بهتر یاد می گیریم. و مغز ما به طرق مختلف فعاّل می شود و مطالب جدید را به خوبی ذخیره می کند. لغات را بخوانید، در مورد آن بحث کنید، و به آن گوش کنید! و سپس به ورزش بپردازید.