زبان مادری؟ زبان پدری!

به عنوان یک کودک، از چه کسی زبان را می آموزید؟ مطمئنا خواهید گفت: از مادر! بیشتر مردم دنیا این طور فکر می کنند. اصطلاح "زبان مادری" تقریبا در تمام ملّتها وجود دارد. انگلیسی ها و چینی ها هم با آن آشنا هستند. شاید به علّت این که مادران وقت بیشتری را صرف کودکان می کنند. اما مطالعات اخیر به نتایج متفاوتی دست یافته اند. این مطالعات نشان می دهد که زبان ما بیشتر زبان پدران ماست. محقّقان خواص ژنتیکی و زبانی قبایل مختلط را مورد بررسی قرار داده اند. در این قبایل، پدر و مادر متعلّق به فرهنگ های مختلف هستند. این قبایل هزاران سال پیش تشکیل شده اند. دلیل آن مهاجرت های وسیع بوده است. خواص ژنتیکی این قبایل مختلط از نظر ژنتیک تجزیه و تحلیل شد.

سپس نتیجه آن با زبان قبیله مقایسه شد. اکثر قبایل به زبان اجداد پدری خود صحبت می کنند. این بدان معناست که زبان این کشور بوسیله کروموزوم Y منتقل می شود. بنابراین مردان زبان را با خود به سرزمین های خارجی آورده اند. و پس از آن زنان آنجا زبان جدید را از آنها فرا گرفته اند. حتی امروز هم، پدران نفوذ زیادی در زبان ما دارند. زیر اکودکان هم در موقع یادگیری، به سمت زبان پدر خود گرایش دارند. پدران بطور قابل توجهی کمتر با فرزندان خود صحبت می کنند. ساختار جمله مردان نیز ساده تر از زنان است. در نتیجه، زبان پدری برای کودکان مناسب تر است. این زبان به کودکان تحمیل نمی شود و به این ترتیب آسان تر یاد می گیرند. به این دلیل کودکان ترجیح می دهند به جای تقلید از صحبت کردن "ماما" از صحبت کردن "بابا" تقلید کنند. بعدا، واژگان مادر است که زبان کودک را شکل می دهد. به این ترتیب، مادران هم مانند پدران بر زبان ما نفوذ دارند. بنابراین آن را باید زبان والدین نامید!