نکاتی برای یادگیری یک زبان خارجی

آموختن یک زبان جدید همیشه دشوار است. یادگیری تلفّظ، قواعد دستور زبان و واژگان، نیاز به نظم و انضباط زیادی دارد. امّا، ترفندهای مختلفی وجود دارد، که یادگیری را آسان تر می کند! از همه مهم تر این است که مثبت فکر کنید. نسبت به یادگیری زبان جدید و تجربیات جدید انگیزه داشته باشید! در تئوری، مهم نیست که این کار را با چه شروع می کنید. جستجو برای یک موضوع که بخصوص برای شما جالب است. معقول است که اوّل در گوش دادن و صحبت کردن تمرکز کنید. پس از آن بخوانید و بنویسید. و به سیستمی دست بیابید که برای انجام کارهای روزمره شما مناسب باشد. در موقع یادگیری یک صفت، اغلب می توانید همزمان ضد آن را نیز بیاموزید. یا این که می توانید لغت ها را نوشته و بر در و دیوار سر تاسر محل زندگی خود بیاویزید. شما می توانید در موقع ورزش و یا در اتومبیل از فایل های صوتی برای یادگیری استفاده کنید.

اگر یادگیری یک موضوع خاص بیش از اندازه برای شما دشوار است، آن را متوقف کنید. مدتّی استراحت کنید و یا به مطالعه مطلب دیگری بپردازید! با این روش شوق یادگیری یک زبان جدید را از دست نمی دهید. حل جدول کلمات متقاطع در زبان جدید هم یک سرگرمی است. تماشای فیلم به زبان های خارجی هم برای تنوع مناسب است. شما می توانید مطالب زیادی در باره یک کشور و مردم آن را با خواندن روزنامه های خارجی بیاموزید. تمرین های زیادی بر روی اینترنت وجود دارد که مکمّل کتاب هستند. و پیدا کردن دوستان جدید هم از لذت های یادگیری زبان است. هرگز یک موضوع جدید را به طور جداگانه مطالعه نکنید، بلکه آن را در یک زمینه بیاموزید! همه مطالب را به طور منظم مرور کنید! با این روش مغز شما می تواند مطالب را به خوبی حفظ کند. وقتی آموختن تئوری از حد گذشت باید از آن صرف نظر کرد! هیچ جائی بهتر از یاد گرفتن زبان در میان افراد محلّی نیست. شما می توانید تجربیات خود را از ابن سفر در دفتر خاطرات روزانه ثبت کنید. اما مهم ترین چیز این است که: هرگز از یادگیری منصرف نشوید!