زبان اسلاوی

زبان اسلاوی زبان مادری 300 میلیون نفر است. زبان اسلاوی جزء خانواده زبان های هند و اروپایی است. در حدود 20 زبان اسلاو وجود دارد. بارز ترین آنها زبان روسی است. بیش از 150 میلیون نفر به روسی به عنوان زبان مادری خود صحبت می کنند. پس از آن زبان اوکراینی و لهستانی است که 50 میلیون نفر به هر یک از این زبان ها صحبت می کنند. در زبان شناسی، زبان های اسلاوی به گروه های مختلف تقسیم شده اند. این زبان ها شامل زبان اسلاوی غربی، اسلاوی شرقی و زبان اسلاوی جنوبی هستند. زبان های اسلاوی غربی لهستانی، چک، و اسلواکی هستند. زبان روسی، اوکراینی و بلاروسی جزء زبان های اسلاوی شرقی هستند. زبان های صربی، کرواتی و بلغاری، گروه زبان های اسلاوی جنوبی را تشکیل می دهند. علاوه بر این زبان ها، زبان های اسلاوی بسیار دیگری وجود دارند. اما نسبتا افراد اندکی به آن سخن می گویند.

زبان های اسلاوی جزء یک زبان ابتدائی مشترک هستند. هر یک از این زبان ها از این زبان نسبتا قدمی منشأ گرفته اند. بنابراین، از زبان های آلمانی و رومنس جدید تر هستند. اکثریت واژگان زبانهای اسلاوی شبیه به هم هستند. چون این زبان ها تا این اواخر از همدیگر جدا نشده بودند. از دیدگاه علمی، زبان های اسلاوی محافظه کار هستند. یعنی، هنوز دارای ساختارهای قدیمی هستند. سایر زبان های هند و اروپایی این اشکال قدیمی را از دست داده اند. به این علّت زبان اسلاوی برای تحقیق بسیار جالب است. با تحقیق در این زبان ها، می توان در مورد زبان های پیشین هم استنتاج کرد. بدین طریق، محقّقان امیدوارند که این تحقیقات را به زبان های هندو اروپائی متّصل کنند. زبانهای اسلاوی با چند حروف مصوّت مشخص می شوند. گذشته از آن، بسیاری از صداها در این زبان ها وجود دارد که در زبان های دیگر دیده نمی شود. کشورهای اروپای غربی به طور خاص، اغلب با تلفّظ این زبان ها مشکل دارند. اما نگران نباشید - همه چیز دست خواهد شد! یا به زبان لهستانی: Wszystko będzie dobrze!