زبان های مثبت، زبان های منفی

بیشتر مردم، یا خوشبین و یا بدبین هستند. این موضوع می تواند در مورد زبان هم مصداق داشته باشد! دانشمندان مکرّر واژگان زبان ها را تجزیه و تحلیل کرده اند. آنها اغلب به نتایج حیرت انگیزی رسیده اند. برای مثال، در زبان انگلیسی، کلمات مثبت و منفی وجود دارد. تقریبا تعداد کلماتی که احساسات منفی را بیان می کنند دو برابر هستند. در جوامع غربی، واژگان گویندگان را تحت تاثیر قرار می دهد. مردم آنجا اغلب شکایت دارند. آنها همچنین نسبت به مسائل دیگر هم انتقاد می کنند. بنابراین، آنها روی هم رفته با لحنی منفی صحبت می کنند. اما کلمات منفی به دلائل دیگر هم جالب هستند. آنها اطلاعات بیشتری از کلمات مثبت در خود دارند. دلیل این امر می تواند در تکامل ما نهفته باشد.

تشخیص خطر همیشه برای تمام موجودات زنده مهم بوده است. آنها مجبور به نشان دادن واکنش سریع نسبت به خطرات بودند. علاوه بر این، آنها می خواستند وجود خطر را به دیگران هشدار دهند. لذا توانائی انتقال بسیار سریع اطلاعات برای آنها ضروری بود. حداکثر اطلاعات می بایست با کمترین تعداد کلمات منتقل شوند. به غیر از این، زبان منفی هیچ مزیت واقعی دیگری ندارد. تصوّر این موضوع برای هر کس آسان است. مطمئنا افرادی که فقط منفی صحبت می کنند محبوبیت زیادی ندارند. به علاوه، زبان منفی بر احساسات ما تاثیر می گذارد. از سوی دیگر، زبان مثبت هم، می تواند اثرات مثبت داشته باشد. افرادی که همیشه مثبت هستند در حرفه خود موفقیت بیشتری دارند. بنابراین ما باید با با دقّت بیشتری از زبان خود استفاده کنیم. زیرا ما واژگان مورد استفاده خود را انتخاب می کنیم. و از طریق زبان ما هستی خود را خلق می کنیم. بنابراین: مثبت سخن بگوئید!