زبان و تبلیغات

تبلیغات نوع خاصی از ارتباطات است. هدف آن ایجاد ارتباط بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است. تبلیغات هم مانند هر نوع ارتباطات دیگر، دارای یک سابقه طولانی است. سیاستمداران یا میخانه ها از دوران باستان برای خود تبلیغ می کرده اند. زبان تبلیغات از عناصر خاص فصاحت و بلاغت استفاده می کنند. چون تبلیغات دارای هدف است، بنابراین یک ازتباطات برنامه ریزی شده است. به ما به عنوان مصرف کننده باید آگاهی داده شود؛ منافع ما باید تحریک شود. امّا، از این گذشته، ما به کالا نیاز داریم و آنرا می خریم. در نتیجه زبان تبلیغات معمولا بسیار ساده است. در آن فقط از چند کلمه و شعارهای ساده استفاده می شود. و بدین طریق، حافظه ما باید به خوبی قادر به حفظ محتوا باشد. استفاده از انواع خاصی از کلمات مانند صفت و صفت عالی معمول است. آنها کالای خود را مخصوصا سودمند معرفی می کنند.

در نتیجه، زبان تبلیغات معمولا بسیار مثبت است. جالب توجه است، که زبان تبلیغات همواره تحت تأثیر فرهنگ است. یعنی، زبان تبلیغات اطلاعات زیادی از جامعه به دست می دهد. امروز، اصطلاحاتی مانند "زیبایی" و "جوانی" در بسیاری از کشورها رایج است. کلمات "آینده" و "امنیّت" نیز اغلب دیده می شوند. زبان انگلیسی بخصوص در جوامع غربی، محبوب است. انگلیسی به عنوان یک زبان مدرن و بین المللی تلقّی می شود. به همین دلیل کار برای معرفی محصولات فنی مناسب است. از لغاتی از زبان های رمی برای نشان دادن افراط و اشتیاق استفاده می شود. از این لغات عموما برای مواد غذایی و یا مواد آرایشی استفاده می شود. کسانی که از لهجه های محلّی استفاده می کنند، بر ارزش هائی مانند میهن و سنت تأکید دارند. نام محصولات اغلب واژه های جدید، یا لغات تازه ابداع شده است. آنها معمولا دارای معنی نیستند، فقط صدای دلپذیری دارند. امّا نام بعضی از کالاها واقعا تولید شغل می کند! نام یک جارو برقی، حتی تبدیل به فعل شده است - to hoover !