صحبت کردن موفّق را می توان آموخت!

صحبت کردن کار نسبتا آسانی است. امّا، خوب صحبت کردن، بسیار دشوار است. بدین معنی که، چگونه صحبت می کنیم، از چه می گوئیم مهم تر است. این موضوع را مطالعات مختلف نشان داده اند. شنوندگان ناخودآگاه به ویژگی های خاص گویندگان توجّه می کنند. بنابراین، ما می توانیم بدون توّجه به این که، سخن ما به خوبی شنیده شده است شنونده را تحت تاثیر قرار دهیم. ما همیشه باید کاملا در نحوه صحبت کردن خود دقّت کنیم. این امر در مورد زبان بدن نیز صدق می کند. این زبان باید درست و متناسب با شخصیت ما باشد. صدا نیز نقش ایفا می کند، زیرا همیشه مورد ارزیابی قرار می گیرد. برای مثال، در مردان، صدای کلفت، بهتر است. این باعث می شود که گوینده مطمئن و شایسته به نظر برسد. از سوی دیگر، تغییر در صدا، هیچ اثری ندارد.

اما سرعت صحبت کردن به ویژه مهم است. موفقیت مکالمات در عمل مورد مطالعه قرار گرفته است. زبان موفق به معنی متقاعد کردن دیگران است. کسی که می خواهد دیگران را ترغیب کند نباید خیلی سریع صحبت کند. در غیر این صورت او این حس را ایجاد می کند که جدّی نیست. اما صحبت کردن بیش از اندازه آرام نیز مطلوب نیست. افرادی که بسیار آرام صحبت می کنند بسیار نادان شناخته می شوند. بنابراین، بهتر است که با سرعت متوسّط صحبت کرد. سه و نیم کلمه در هر ثانیه مطلوب است. مکث در صحبت کردن نیز مهم است. آنها، گفتار ما را طبیعی تر و قابل باور تر می کنند. در نتیجه، شنوندگان به ما اعتماد پیدا می کنند. چهار یا پنج مکث در هر دقیقه ایده آل است. پس فقط سعی کنید که صحبت خود را بهتر کنترل کنید! سپس نوبت مصاحبه بعدی است ...