تغییر زبان

جهانی که در آن زندگی می کنیم، هر روز در حال تغییر است. در نتیجه، زبان ما هرگز نمی تواند دچار رکود باشد. زبان همراه ما تحول پیدا می کند و بنابراین پویا است. این تغییر می تواند بر تمام زمینه های زبان تاثیر بگذارد. بدین معنی که، می تواند جنبه های مختلف آن را فرا گیرد. تغییر آوائی بر سیستم صوتی یک زبان تأثیر می گذارد. با تغییر معنایی، معنی واژه ها تغییر می کند. تغییر لغوی شامل تغییرات در فرهنگ لغات می شود. تغییر دستوری ساختارهای دستوری زبان را تغییر می دهد. دلایل تغییر زبانی متفاوت هستند. اغلب این دلایل اقتصادی هستند. گویندگان یا نویسندگان میل به صرفه جوئی در وقت یا کار خود دارند. بنابراین، آنها سخن خود را ساده می کنند.

نوآوری ها نیز می توانند به تغییر زبان کمک کنند. این زمانی است که چیزهای جدیدی اختراع می شود. چون این چیزها به نام نیاز دارند، واژه های جدید بوجود می آیند. تغییر زبان معمولا برنامه ریزی شده نیست. این یک فرایند طبیعی است و اغلب به طور خودکار اتفاق می افتد. اما گویندگان هم می توانند زبان خود را کاملا آگاهانه تغییر دهند. آنها زمانی که نیاز به رسیدن به منظور خاصی دارند به این کار دست می زنند. نفوذ زبان های خارجی نیز به تغییر زبان کمک می کند. این امر خصوصا در عصر جهانی شدن مشهود است. زبان انگلیسی بر سایر زبان ها بیش از هر زبان دیگری تأثیر گذاشته است. واژه های انگلیسی را تقریبا می توان در هر زبانی یافت. این کلمات انگلیسی شده نامیده می شوند. تغییر زبان از زمان های قدیم مورد انتقاد بوده، و از آن بیم داشته اند. در عین حال، تغییر زبان، یک نشانه مثبت است. زیرا ثابت می کند که: زبان ما درست مانند خود ما زنده است!