کودکان لب خوان هستند!

هنگامی که کودکان در حال یادگیری زبان هستند، آنها به دهان پدر و مادر خود توجه می کنند. روانشناسان رشد این موضوع را کشف کرده اند. کودکان تقریبا از شش ماهگی شروع به لب خوانی می کنند. آنها از این راه می آموزند که چگونه باید دهان خود را برای ایجاد صداها حرکت دهند. هنگامی که کودکان به یک سالگی رسیدند، می توانند چند کلمه را درک کنند. از این سن و سال آنها شروع به نگاه گردن در چشم مردم می کنند. با این کار آنها اطلاعات مهم بسیاری را دریافت می کنند. آنها با نگاه به چشم والدین خود، می توانند بگویند که آنها خوشحال یا ناراحت هستند. آنها به این طریق با جهان احساسات آشنا می شوند. وقتی کسی با آنها به زبان خارجی صحبت می کند جالب است. سپس نوزاد پی در پی شروع به لب خوانی می کند. به این ترتیب آنها یاد می گیرند که چگونه صداهای خارجی را نیز تولید کنند. بنابراین، هنگامی که شما با کودکان صحبت می کنید باید همیشه به آنها نگاه کنید.

گذشته از آن، کودکان برای پیشرفت زبان خود نیاز به گفت و گو دارند. خصوصا، والدین اغلب حرف های کودکان را تکرار می کنند. و بدین ترتیب کودکان بازخور دریافت می کنند. این امر برای کودکان بسیار مهم است. بدین طریق آنها می دانند که درک می شوند. این تأیید به کودکان انگیزه می دهد. آنها همچنان از آموختن مکالمه لذّت می برند. بنابراین، پخش نوارهای صوتی برای کودکان کافی نیست. مطالعات نشان می دهد که کودکان واقعا قادر به لب خوانی هستند. در آزمایشات، به کودکان فیلم های صامت نشان داده شد. فیلم ها به هر دو زبان مادری و خارجی بودند. کودکان مدّت طولانی تری به فیلم هائی که به زبان خودشان بود نگاه می کردند. آنها به طور محسوسی در انجام این کار بیشتر دقّت می کردند. اما اوّلین کلماتی که کودکان در سراسر جهان ادا می کنند یکسان است. گفتن "مامان" و "بابا" - در تمام زبان ها آسان است!