آموزش مغز را تغییر می دهد

کسانی که ورزش می کنند، اغلب بدن خود را می سازند. امّا بدیهی است که ورزش مغز هم ممکن است. این بدان معناست که برای آموختن یک زبان تنها استعداد کافی نیست. تمرین منظم هم به همان اندازه مهم است. زیرا تمرین مسلما می تواند ساختارها را در مغز تحت تاثیر قرار دهد. البته، استعداد ویژه در زبان معمولا ارثی است. در عین حال، تمرین زیاد می تواند ساختار خاصی از مغز را تغییر دهد. ظرفیت مرکز گویائی را افزایش می دهد. سلول های عصبی افرادی که زیاد تمرین می کنند نیز تغییر می یابد. مدتها اعتقاد بر این بود که مغز تغییر ناپذیر است. این باور وجود داشت: که اگر چیزی را در کودکی فرا نگیریم، هرگز آن را یاد نمی گیریم. امّا، محقّقان مغز، به یک نتیجه کاملا متفاوت رسیده اند. آنها توانسته اند نشان دهند که مغز ما در تمام عمر سریع العمل باقی می ماند.

می توان گفت که مغز مانند یک ماهیچه عمل می کند. بنابراین می تواند به رشد خود تا سن پیری ادامه دهد. هرچه که وارد مغز می شود پردازش می شود. اما زمانی که مغز ورزیده باشد اطلاعات وارد شده را بسیار بهتر پردازش می کند. بدین معنی که، سریع تر و کارآمدتر کار می کند. این اصل در مورد همه مردم اعم از پیر و جوان به یک اندازه صادق است. اما اجباری نیست که شخص برای این منظور به مطالعه بپردازد. خواندن نیز تمرین بسیار خوبی است. متن های دشوار به ویژه مرکز گویائی ما را تحریک می کنند. بدین معنی که واژگان ما بزرگتر می شود. علاوه بر این، احساس ما نسبت به زبان بهبود می یابد. آنچه جالب است این است که نه تنها مرکز گویائی زبان زبان را پردازش می کند. منطقه ای که مهارت های حرکتی را کنترل می کند نیز محتوای را پردازش می کند. بنابراین تحریک هر چه بیشتر مغز تا حد ممکن اهمیت دارد. پس: بدن و مغز خود را ورزش دهید!