زبان حیوانات

هنگامی که ما می خواهیم خود را ابراز کنیم، از کلام خود استفاده می کنیم. حیوانات هم برای خود زبان دارند. و دقیقا مانند ما انسان ها از آن استفاده می کنند. بدین معنی که، آنها برای تبادل اطلاعات با یکدیگر با هم صحبت می کنند. در واقع هر یک از گونه های جانوری دارای یک زبان خاص است. حتی موریانه ها هم با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. در هنگام خطر، بدن خود را بر روی زمین پخش می کنند. این وسیله ای برای هشدار به همدیگر است. سایر گونه های جانوری وقتی با دشمن روبرو می شوند سوت می زنند. زنبورها با رقصیدن با یکدیگر صحبت می کنند. از این طریق، آنها به سایر زنبورها محل مواد خوراکی را نشان می دهند. نهنگ ها صداهائی ایجاد می کنند که می توان آن را از 5000 کیلومتری شنید. آنها با یکدیگر از طریق آهنگ های ویژه ای ارتباط برقرار می کنند.

فیل ها نیز علائم صوتی مختلفی به همدیگر می دهند. ولی انسان ها نمی توانند آن را بشنوند. اکثر زبان های حیوانات بسیار پیچیده هستند. این زبان ها از ترکیبی از علائم مختلف تشکیل شده اند. در این زبان ها، از علائم صوتی، شیمیایی و نوری استفاده می شود. علاوه بر این، حیوانات از حرکات مختلف نیز استفاده می کنند. ولی اکنون، انسان ها زبان حیوانات خانگی را آموخته اند. آنها می دانند چه وقتی سگ ها خوشحال هستند. و زمانی که گربه ها میل دارند تنها باشند را تشخیص می دهند. در عین حال، سگ ها و گربه ها با زبان بسیار متفاوتی صحبت می کنند. بسیاری از علائم آنها کاملا با هم متضاد هستند. مدّتها تصوّر می شد که این دو حیوان واقعا یکدیگر را دوست ندارند. بلکه فقط دچار سوء تفاهم با یکدیگر هستند. که منجر به بروز مشکلاتی بین سگ ها و گربه ها می شود. بنابراین حتی حیوانات هم به دلیل سوء تفاهم ها با همدیگر می جنگند...