زبان مالتی

بسیاری از اروپائیان برای تکمیل زبان انگلیسی خود به مالت می روند. زیرا انگلیسی زبان رسمی کشورهای بسیار کوچک اروپائی است. و مالت به خاطر داشتن مدارس زیاد زبان مشهور است. ولی تنها به این دلیل نیست که توجّه زبانشناسان به مالت جلب شده است. دلیل علاقه آنها به مالت چیز دیگری است. جمهوری مالت زبان رسمی دیگری به نام: زبان مالتی دارد. از زبان از یک گویش عربی منشأ گرفته است. به این دلیل، مالتی تنها زبان سامی در اروپاست. امّا، ترکیب جمله و صداشناسی این دو زبان متفاوت است. ضمنا مالتی به حروف لاتین نوشته می شود. و الفبای آن دارای چند حرف خاص است. و حروف c و y به طور کلّی در این زبان وجود ندارد. فرهنگ لغت این زبان از لغات زبان های مختلف تشکیل شده است.

بعد از زبان عربی، زبان های ایتالیایی و انگلیسی در این زبان نفوذ کرده اند. فنیقی ها و کارتاژی ها هم در این زبان نقش داشته اند. روی این اصل، برخی از محقّقان زبان مالتی را زبان کریول عربی می دانند. مالت در طول تاریخ خود، توسّط قدرت های مختلف اشغال شده است. تمام این کشورها آثاری از خود در جزایر مالت، گوزو، و کومینو به جای گذاشته اند. مدّت های مدید، مالتی تنها یک زبان بومی بود. اما این زبان، همیشه زبان بومی مالتی های "اصیل" باقی ماند. که فقط به صورت شفاهی نسل به نسل منتقل می شد. از قرن نوزدهم، مردم شروع به نوشتن این زبان کردند. امروز تعداد افرادی که به این زبان صحبت می کنند حدود 330.000 نفرتخمین زده می شود. مالت از سال 2004 عضو اتحادیّه اروپا بوده است. بدین ترتیب، زبان مالتی یکی از زبان های رسمی اروپائی هم به شمار می رود. اما برای مالتی ها این زبان حقیقتا بخشی از فرهنگ آنهاست. و آنها از این که خارجی ها زبانشان را می آموزند، خوشحال هستند. قطعا در مالت به اندازه کافی مدرسه زبان وجود دارد ...