زبان و موسیقی

موسیقی یک پدیده جهانی است. تمام مردم روی زمین موسیقی می نوازند. و موسیقی در تمام فرهنگ ها قابل درک است. یک مطالعه علمی این موضوع را ثابت کرده است. در این تحقیق، موسیقی غربی در یک قبیله منزوی پخش شد. این قبایل بومی آفریقایی تا به حال هیچ دسترسی به دنیای مدرن نداشته اند. امّا، آنها آهنگ های شاد و یا غمگین را از همدیگر تشخیص می دادند. در مورد این که این کار چه دلیلی دارد هنوز تحقیق نشده است. ولی بنظر می رسد که موسیقی یک زبان بدون مرز است. و همه ما به نحوی چگونگی تفسیر صحیح آن را آموخته ایم. امّا، موسیقی هیچ برتری تکاملی ندارد. به هر حال چون می توانیم آن را درک کنیم با زبان ما در ارتباط است. زیرا موسیقی و زبان به هم مربوط هستند.

آنها به طور یکسان در مغز پردازش می شوند. آنها همچنین به طور یکسان عمل می کنند. آنها هر دو، لحن ها و صداها را طبق قواعد خاصی با هم ترکیب می کنند. حتّی کودکان موسیقی را درک می کنند، آنها آن را در رحم آموخته اند. آنها آهنگ صدای زبان مادر خود را می شنوند. سپس زمانی که به دنیا می آیند می توانند موسیقی را درک کنند. می توان گفت که موسیقی آهنگ های زبان را تقلید می کند. احساسات هم از طریق سرعت در زبان و موسیقی هر دو بیان می شوند. پس ما می توانیم با استفاده از دانش زبانشناسی خود، احساسات در موسیقی را درک کنیم. برعکس، اهل موسیقی اغلب زبان را آسان تر می آموزند. بسیاری از موسیقی دانان زبان را مانند نواها از بر می کنند. با انجام این کار، آنها می توانند زبان را بهتر به خاطر بسپارید. موضوع جالب این است که نوای لالایی ها در سراسر جهان بسیار شبیه به هم است. این امر ثابت می کند که تا چه اندازه زبان موسیقی بین المللی است. و نیز شاید زیبا ترین همه زبان ها ...