ژن ها بر زبان تأثیر می گذارند

زبانی که ما با آن صحبت می کنیم به دودمان و تبار ما وابسته است. امّا، ژن های ما نیز در زبان نقش دارند. محقّقان اسکاتلندی به این نتیجه رسیده اند. آنها تحقیق کرده اند که چگونه انگلیسی با چینی متفاوت است. با انجام این کار، آنها کشف کردند که ژن ها هم در این کار نقش دارند. زیرا ژن ها در تکامل مغز ما تأثیر می گذارند. بدین معنی که، آنها ساختار مغز ما را شکل می دهند. با این ساختار توانایی ما برای یادگیری زبان تعیین می شود. انواع دیگری از این دو ژن در این کار نقش بسیار مهمی دارند. اگر یک نوع خاص این ژن کمیاب باشد، زبان های آهنگینبوجود می آیند. بنابراین افرادی که از داشتن این نوع ژن محروم هستند به این زبان ها صحبت می کنند. در زبان های آهنگ دار، معنای کلمات توسّط گام های آهنگ تعیین می شود. زبان چینی نمونه ای از یک زبان آهنگیناست.

امّا، اگر این نوع ژن غالب شود، زبان های دیگر بوجود می آیند. انگلیسی یک زبان آهنگین است. انواع این ژن به طور مساوی توزیع نشده اند. این بدان معناست که فراوانی آنها در جهان متفاوت است. اما زبان تنها در صورتی که به نسل های بعدی منتقل شود زنده می ماند. بدین منظور، کودکان باید قادر به تقلید زبان والدین خود باشند. به طوری که بتوانند زبان را خوب یاد بگیرند. تنها در این صورت است که زبان از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. نوع قدیمی تر ژن زبان های آهنگین ایجاد می کند. بنابراین احتمالا در گذشته زبان های آهنگین بیشتری نسبت به امروز وجود داشته اند. اما نباید در نقش اجزای ژنتیکی اغراق کرد. آنها فقط می توانند در مورد تکامل زبان ها توضیح بیشتری بدهند. اما ژن خاصی برای زبان انگلیسی، و یا برای زبان چینی وجود ندارد. هر کس می تواند هر زبانی را که مایل است یاد بگیرند. شما برای این کار نیاز به ژن ندارید، بلکه کنجکاوی و انضباط لازم است!