زبان تصویر

یک ضرب المثل آلمانی می گوید: یک عکس، گویا تر از هزار کلمه است. این بیان معنی است که تصویر اغلب سریع تر از گفتار درک می شود. تصاویر همچنین می توانند احساسات را بهتر منتقل کنند. به این دلیل، تبلیغات از تصاویر زیادی استفاده می کند. کار تصویر با گفتار متفاوت است. تصاویر به طور همزمان چند چیز را به ما نشان می دهند. این بدان معنی است که کلّ یک تصویر دارای اثر خاصی است. در حالی که در گفتار، واژه های بسیار بیشتری مورد نیاز است. اما تصویر و گفتار توأم با همدیگر هستند. ما به گفتار برای توصیف یک عکس نیاز داریم. بدین ترتیب، متون بسیاری ابتدا از طریق تصاویر قابل درک هستند. ارتباط بین تصویر و گفتار توسّط زبان شناسان مورد مطالعه قرار گرفته است. این مسئله همچنین این سئوال را مطرح می کند که آیا تصویر برای خود یک زبان محسوب می شود.

اگر از چیزی فقط فیلم برداری شده باشد، ما می توانیم به این تصاویر نگاه کنیم. اما پیام این فیلم واقعی نیست. اگر یک تصویر خواسته باشد به عنوان گفتار عمل کند، باید واقعی باشد. هر چه تصویر کوتاه تر باشد، پیام آن واضح تر است. خطوط تصویری نمونه خوبی از این تصاویر هستند. خطوط تصویری نمادهای تصویری ساده و روشنی هستند. آنها جایگزین زبان کلامی، و نوعی از ارتباطات بصری هستند. برای مثال، هر کس خط تصویری "سیگار کشیدن ممنوع " را می شناسد. یک سیگار را در حالی که خطی از میان آن گذشته است را نشان می دهد. در نتیجه جهانی شدن، تصاویر حتِّی اهمّیت بیشتری یافته اند. شما همچنین می توانید زبان تصویر را مطالعه کنید. بر خلاف تصوّر، خط تصویری در سراسر جهان قابل درک نیست. زیرا فرهنگ بر درک ما از تصاویر تاثیر می گذارد. آنچه ما می بینیم بستگی به عوامل مختلف بسیاری دارد. بنابراین برخی از مردم سیگار را فقط به صورت خطوط تاریک می بینند.