تنها کلمات با صلابت باقی می مانند!

کلماتی که به ندرت از آنها استفاده می شود، بیشتر از کلماتی که مکرّر به کار می روند، تغییر می کنند. این امر می تواند با توجه به قوانین تکامل باشد. ژن های مشترک در طول زمان کمتر تغییر می کنند. شکل آنها با ثبات تر است. این موضوع ظاهرا در مورد کلمات هم صادق است! در این رابطه افعّال انگلیسی مورد بررسی قرار گرفتند. در این تحقیق، اشکال فعلی افعّال با اشکال قدیمی آنها مقایسه شد. در انگلیسی، ده تا از رایج ترین افعّال بی قاعده هستند. اکثر افعّال دیگر با قاعده هستند. امّا در قرون وسطی، بسیاری از افعّال بی قاعده بودند. افعّال بی قاعده ای که به ندرت مورد استفاده قرار گرفته بودند، به فعل با قاعده تبدیل شدند. در عرض 300 سال، تقریبا هیچگونه فعل بی قاعده ای در انگلیسی باقی نخواهد ماند. مطالعات دیگری نشان می دهند که زبان ها هم مانند ژن ها انتخاب شده اند.

محقّقان کلمات رایج زبان های مختلف را با همدیگر مقایسه کرده اند. در این تحقیق، آنها کلمات مشابه هم معنی را انتخاب کردند. نمونه ای از این واژه ها: water، Wasser، vatten هستند. این کلمات دارای یک ریشه هستند و در نتیجه شبیه به یکدیگرند. چون استفاده از این کلمات ضروری هستند، از آنها مکرّر در همه زبان ها استفاده می شود. به این ترتیب، آنها قادر به حفظ شکل خود بوده اند- و امروز به صورت مشابه وجود دارند. لغاتی که استفاده از آنها ضرورت کمتری دارند بسیار سریعتر تغییر می کنند. و در عوض، کلمه دیگری جایگزین آن شده است. لغاتی که در زبان های مختلف به ندرت مورد استفاده قرار می گیرند را می توان به این طریق تشخیص داد. چرا تغییر در کلماتی که به ندرت از آنها استفاده می شود همچنان نامشخص است. این امکان وجود دارد که آنها اغلب در جای خود مورد استفاده قرار نگرفته اند، و یا درست تلفّظ نشده اند. به این دلیل که گویندگان با آنها آشنا نیستند. شاید هم به این دلیل باشد که کلمات باید همیشه شکل خود را حفظ کنند. زیرا تنها در این صورت می توانند به درستی درک شوند. و واژه ها برای این که معنای آن درک شود وجود دارند ...