زبان های ناشناخته

هزاران زبان مختلف در سراسر جهان وجود دارد. زبان شناسان حدس می زنند که این تعداد 6000 تا 7000 زبان باشد. امّا، تعداد دقیق آن هنوز ناشناخته است. زیرا هنوز بسیاری از زبان های کشف نشده وجود دارند. به این زبان ها عمدتا در مناطق دور افتاده سخن گفته می شود. یک نمونه از این مناطق آمازون است. هنوز هم بسیاری از مردم در اینجا در انزوا زندگی می کنند. و با هیچ فرهنگ دیگری ارتباط ندارند. با وجود این، البتّه همه زبان خود را دارند. زبان های ناشناخته دیگری هم در سایر نقاط دیگر جهان وجود دارند. ما هنوز از تعداد زبان های موجود در آفریقای مرکزی اطلاع نداریم. در باره زبان های گینه نو از نظر زبان شناسی به طور کامل تحقیق نشده است. هنگامی که یک زبان جدید کشف می شود، همیشه احساس خوبی وجود دارد.

حدود دو سال پیش دانشمندان زبان کورو را کشف کردند. در روستاهای کوچک شمال هند به این زبان سخن گفته می شود. فقط حدود 1،000 نفر به این زبان صحبت می کنند. این فقط یک زبان گفتاری است زبان کورو به صورت کتبی وجود ندارد. محقّقان متعجب هستند که چگونه زبان کورو برای مدتی چنین طولانی باقی مانده است. زبان کورو متعلق به خانواده زبان های تبّتی-برمه ای می باشد. حدود 300 مورد از این زبان ها در آسیا وجود دارد. امّا کورو با هیچ یک از این زبان ها ارتباط نزدیک ندارد. به این معنی که باید تاریخ مخصوص ق به خود را داشته باشند. متاسفانه، زبان های کوچک به سرعت محو می شوند. گاهی یک زبان در طول یک نسل از بین می رود. در نتیجه، محققین معمولا برای مطالعه آنها زمان کمی دارند. اما امید اندکی برای زبان کورو وجود دارد. که در یک فرهنگ لغت صوتی مستند شود...