چه کسی، چه کسی را درک می کند؟

حدود 7 میلیارد نفر در جهان زندگی می کنند. همه آنها دارای یک زبان هستند. متاسفانه، همیشه این زبان یکسان نیست. بنابراین برای این که بتوانیم با مردم کشورهای دیگر صحبت کنیم، باید زبان بیاموزیم. این کار اغلب بسیار دشوار است. اما زبان هائی وجود دارند که بسیار به همدیگر شبیه هستند. اهل این زبان ها بدون تسلّط بر زبان دیگر زبان همدیگر را درک می کنند. این پدیده، فهم متقابل نامیده می شود. که در آن دو نوع متمایز وجود دارد. اولّین نوع، فهم متقابل شفاهی است. در این نوع، اهل این زبان ها، زبان همدیگر را در موقع صحبت درک می کنند. امّا، مطالب را به صورت کتبی درک نمی کنند. زیرا، زبان ها دارای ارسم الخط های هستند.

نمونه این زبان ها هندی و اردوست. نوع دوّم، فهم متقابل کتبی است. در این نوع، نوشته زبان دیگر، قابل درک است. اما اهل این زبان ها صحبت همدیگر را درک نمی کنند. دلیل آن وجود تلفّظ های گوناگون است. زبان های آلمانی و هلندی نمونه ای از این نوع هستند. زبان هائی که بسیار به هم نزدیک هستند مشمول هر دو نوع هستند. بدین معنی که دو صورت شفاهی و کتبی آن ها قابل فهم است. زبان های روسی و اوکراینی یا تایلندی و لائوسی نمونه هائی از این نوع هستند. امّا، فهم متقابل یک طرفه هم وجود دارد. این زمانی است که اهل این زبان ها سطوح درک مختلفی از یکدیگر دارند. پرتغالی ها زبان اسپانیایی را بهتر از آنچه اسپانیائی ها زبان پرتغالی را درک می کنند، می فهمند. اتریشی ها نیز درک متقابل بهتری از آلمان ها دارند. در این نمونه ها، تلفّظ و لهجه مانع فهم متقابل بهتر است. هر که واقعا می خواهد گفتگوی خوبی داشته باشد، باید مطلب جدیدی را بیاموزد ...