احساسات هم زبان های مختلفی دارند!

در سراسر جهان به زبان های مختلفی صحبت می شود. هیچ زبان جهانی انسانی وجود ندارد. اما این موضوع در مورد حالات چهره ما چگونه است؟ آیا زبان احساسات جهانی است؟ خیر، در اینجا نیز تفاوت وجود دارد! مدت ها اعتقاد بر این بود که همه مردم احساسات خود را به یک نحو ابراز می کنند. به نظر می رسید که زبان حالات چهره به صورت جهانی درک می شود. چارلز داروین بر این باور بود که احساسات برای انسان از یک اهمیّت حیاتی برخوردار بود. بنابراین، باید آنها در تمام فرهنگ ها به طور یکسان قابل درک باشند. اما نتیجه مطالعات چیز دیگری است. این نتایج نشان می دهد که تفاوت در زبان احساسات نیز وجود دارد. بدین معنی که، حالات چهره تحث تأثیر فرهنگ قرار دارد. بنابراین، مردم سراسر جهان احساسات خود را به طور متفاوت نشان می دهند و تفسیر می کنند.

دانشمندان شش احساس اولیّه را تشخیص داده اند. این احساسات عبارتند از: شادی، غم، خشم، نفرت، ترس و تعجب. اما اروپایی ها حالات چهره مختلفی نسبت به آسیایی ها دارند. و از حالات یکسان برداشت های متفاوت دارند. تجربیات مختلف این امر را تأیید کرده اند. برای انجام این کار، به افراد تحت آزمایش چهره هائی بر روی یک کامپیوتر نشان داده شد. این افراد می بایست آنچه که در این چهره ها می دیدند را توصیف کنند. دلایل بسیاری بر متفاوت بودن نتایج وجود دارد. احساسات در برخی از فرهنگ ها بیشتر از فرهنگ های دیگر نشان داده می شود. بنابراین، شدّت حالات صورت در همه جا یکسان درک نمی شود. همچنین، مردم فرهنگ های مختلف، به عوامل مختلفی توجّه می کنند. آسیایی ها در هنگام خواندن حالات چهره به چشم ها توجّه می کنند. اروپایی ها و آمریکایی ها، از سوی دیگر، به دهان نگاه می کنند. امّا، تنها یک حالت صورت در تمام فرهنگ ها به طور یکسان قابل درک است ... و آن یک لبخند خوب است!