هر کس که می خواهد صحبت کند باید بنویسد!

آموختن زبان های خارجی همیشه آسان نیست. سخن گفتن برای اغلب دانشجویان رشته زبان به ویژه در آغاز دشوار است. بسیاری از آنها جرأت گفتن جملات به زبان جدید را ندارند. آنها از اشتباه کردن بیش از حد در هراس هستند. برای چنین دانش آموزانی، نوشتن می تواند یک راه حل باشد. کسی که می خواهد صحبت کردن را خوب بیاموزد باید تا حدّ ممکن بنویسد! نوشتن به ما برای پذیرش یک زبان جدید کمک می کند. دلایل زیادی برای این امر وجود دارد. نوشتن با صحبت کردن متفاوت است. و فرایند بسیار پیچیده تری دارد. هنگام نوشتن، ما زمان بیشتری را صرف انتخاب کلمات می کنیم. برای انجام این کار، مغز ما با زبان جدید به شدّت کار می کند. ما نیز در هنگام نوشتن بسیار راحت تر هستیم.

هیچ کس انتظار پاسخی از ما ندارد. بنابراین، ما ترس از زبان را به آهستگی از دست می دهیم. علاوه بر این، نوشتن خلاقیّت را افزایش می دهد. ما احساس آزادی بیشتری داریم و با زبان جدید بیشتر بازی می کنیم. نوشتن همچنین به ما وقت بیشتری از صحبت کردن می دهد. و حافظه ما را تقویّت می کند! اما بزرگترین مزیت نوشتن غیرشخصی بودن آن است. بدین معنی که، ما از نزدیک می توانیم نتیجه بیان خود را ببینیم. ما همه چیز را به وضوح در مقابل خود می بینیم. به این ترتیب ما می توانیم در جریان نوشتن اشتباهات خود را رفع کنیم و نکات تازه بیاموزیم. مطلبی که شما را به زبان جدید می نویسید از لحاظ نظری اهمیّت ندارد. مهم تنظیم کردن جملات نوشته شده به طور منظم است. برای تمرین می توانید یک دوست از را دور در خارج از کشور برای خود پیدا کنید. بعد شما باید گاهگاهی باهم ملاقات حضوری داشته باشید. شما خواهید دید: که اکنون صحبت کردن بسیار آسان تر است!