افراد نابینا کلام را بهتر آماده می کنند

نابینایان بهتر می شنوند. در نتیجه، می توانند در زندگی روزمره خود راحت تر حرکت کنند. اما افراد نابینا می توانند صحبت را نیز بهتر آماده کنند! تعداد زیادی از مطالعات علمی به این نتیجه رسیده است. محقّقان از افراد مورد آزمایش خواسته اند تا به مطالب ضبط شده کنند. پس از آن سرعت گفتار به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافت. با وجود این، شرکت کنندگان نابینا مطالب ضبط شده را درک می کردند. بر عکس، افرادی که دارای قدرت بینائی بودند، به سختی می توانستند مطالب ضبط شده را درک کنند. سرعت صحبت کردن آنها بیش از حد بالا بود. آزمایش دیگری هم به نتایج مشابهی رسید. .افراد بینا و نابینای مورد آزمایش به جملات مختلفی گوش دادند بخشی از هر جمله تغییر داده شده بود. به جای آخرین کلمه یک کلمه بی معنی گذاشته شده بود.

افراد مورد آزمایش می بایست این جملات را ارزیابی کنند. آنها می بایست جمللات معقول را از جملات بی معنی تشخیص دهند. زمانی که آنها مشغول کار بر روی جملات بودند، مغز آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گرفت. محقّقان امواج خاصی از مغز را اندازه گیری کردند. به این ترتیب، آنها می توانند سرعت مغز را در حین کار اندازه گیری کنند. در مورد نابینایان مورد مطالعه، یک علامت خاص به سرعت ظاهر شد. این علامت نشان می دهد که یک جمله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در مورد افراد بینای تحت آزمایش، این علامت بسیار دیرتر ظاهر شد. این که چرا افراد نابینا گفتار را با کارائی بیشتری آماه می کنند هنوز شناخته نشده است. اما دانشمندان یک تئوری برای آن ارائه کرده اند. این دانشمندان معتقدند که مغز این افراد به شدّت از منطقه خاصی استفاده می کند. این همان منطقه ای است که افراد بینا محرّک های بصری را پردازش می کنند. در افراد نابینا از این منطقه برای دیدن استفاده نمی شود. ولی برای انجام کارهای دیگر آماده استد. به همین دلیل، افراد نابینا دارای ظرفیت بیشتری برای آماده کردن سخن دارند...