زبان خلاق

امروز، خلاقیت یکی از ویژگی های مهم است. هر کس می خواهد خلاق باشد. زیرا افراد خلاق هوشمند محسوب می شوند. زبان ما هم باید خلاق باشد. در گذشته، مردم سعی داشتند تا جائی که ممکن است درست صحبت کنند. امروز یک فرد باید هرچه خلاقانه تر صحبت کنند. تبلیغات و رسانه های جدید، نمونه هایی از این امر هستند. آنها نشان می دهند که چگونه می توان با زبان بازی کرد. در 50 سال گذشته اهمیّت خلاقیت بسیار افزایش یافته است. حتی تحقیقات نیز نسبت به این پدیده علاقمند هستند. روانشناسان، مربیان و فلاسفه فرایند خلاقیت را بررسی می کنند. خلاقیت به عنوان توانایی ایجاد یک چیز جدید تعریف شده است. بنابراین، یک گوینده خلاق اشکال جدید زبانی را خلق می کند.

این اشکال جدید زبانی می توانند کلمات و یا ساختار دستوری باشند. با مطالعه در زبان خلاق، زبان شناسان می توانند چگونگی ایجاد تغییرات زبان را تشخیص دهند. اما همه کس عوامل جدید زبانی جدید را درک نمی کند. درک زبان خلاق، نیاز به دانش دارد. باید چگونگی کارکرد یک زبان را دانست. و باید با جهانی که در آن گوینده زندگی می کند آشنا بود. پس از آن است که می توان دریافت که آنها چه می خواهند بگویند. زبان عامیانه نوجوانان نمونه ای از این است. کودکان و نوجوانان همیشه در حال اختراع واژه های جدید هستند. بزرگسالان اغلب این کلمات را درک نمی کنند. اکنون، فرهنگ هائی در زمنیه زبان عامیانه نوجوانان منتشر شده است. اما این کلمات تنها پس از یک نسل منسوخ می شوند! امّا، زبان خلاق را می توان آموخت. مربیان دوره های متعدّدی از آن را ارائه می کنند. مهم ترین قاعده این زبان این است که همیشه: صدای درونی خود را فعّال سازید!