حرکات بدن به یادگیری لغات کمک می کند

هنگامی که ما لغت می آموزیم، مغز ما کارهای زیادی را باید انجام دهد. باید هر کلمه ای جدیدی را ذخیره کند. اما شما می توانید با یادگیری مغز خود را تقویت کنید. این کار را از طریق حرکات و اشارات انجام می شود. حرکات به حافظه ما کمک می کند. اگر حافظه حرکات را در موقع صحبت کردن تشخیص دهد، می تواند کلمات را بهتر به یاد داشته باشد. یک تحقیق به وضوح این را ثابت کرده است. محقّقان کلمات افراد تحت مطالعه را بررسی کردند. این کلمات واقعا وجود نداشتند. آنها متعلق به یک زبان مصنوعی بودند. چند لغت با حرکات به افراد تحت آزمایش آموزش داده شد. یعنی، افراد تحت آزمایش فقط کلمات را نمی شنیدند و یا نمی خواندند. بلکه آنها با استفاده از حرکات و اشارات، معنای کلمات را نیز تقلید می کردند.

در طول آزمایش، فعّالیّت مغز افراد تحت آزمایش اندازه گیری شد. در این فرآیند محقّقان کشف جالب توجهی کرده اند. هنگامی که کلمات با حرکات آموخته می شود، مناطق بیشتری از مغز فعّال می شود. علاوه بر این مرکز گویائی، منطقه حسی حرکتی نیز از خود فعّالیّت نشان داد. این فعّالیت اضافی مغز بر حافظه ما تاثیر می گذارد. در یادگیری با حرکات و اشارات، شبکه های پیچیده ایجاد می شوند. این شبکه ها، واژه های جدید را در محل های متعدّد مغز ذخیره می کنند. با این روش لغات می توانند به صورت مؤثرتری پردازش شوند. هنگامی که ما می خواهیم از کلمات خاصی استفاده کنیم مغز ما آنها را سریع تر پیدا می کند. آنها بهتر هم ذخیره می شوند. مهم این است، که حرکات با کلمات همراه باشند. وقتی کلمات با حرکات همگام نباشند، مغز آن را تشخیص می دهد. یافته های جدید می تواند به ابداع روش های جدیدی در آموزش منجر شود. افرادی که اطلاعات کمی در باره زبان دارند اغلب به کندی می آ موزند. شاید اگر آنها لغات را تکرار کنند بتوانند آسان تر بیاموزند.