یک زبان، گونه های بسیار

حتّی اگر ما فقط به یک زبان صحبت کنیم، به زبان های زیادی صحبت کرده ایم. هیچ زبانی یک سیستم خودکفا نیست. هر زبان دارای ابعاد مختلف بسیاری است. زبان یک سیستم زنده است. گویندگان همیشه توجّه خود را به مخاطبین معطوف می کنند. بنابراین، تنوع مردم به اندازه تنوع زبان آنهاست. این گونه ها در اشکال مختلف ظاهر می شوند. به عنوان مثال، هر زبان دارای یک تاریخ است. در گذشته تغییر کرده است و این تغییر ادامه خواهد داشت. این مطلب را می توان در این واقعیت دریافت که زبان فراد مسن با زبان جوانان تفاوت دارد. همچنین لهجه های مختلف در بسیاری از زبانها وجود دارد. امّا، بسیاری از افرادی که لهجه دارند می توانند خود را با محیط تطبیق دهند. در برخی شرایط آنها به زبان معیار صحبت می کنند.

گروه های مختلف اجتماعی زبان های مختلفی دارند. زبان و اصطلاحات مخصوص جوانان نمونه هایی از این است. زبان بسیاری از مردم در محیط کار و خانه متفاوت است. همچنین بسیاری از مردم در محل کار از اصطلاحات مخصوص حرفه ای استفاده می کنند. تفاوت در زبان گفتاری و نوشتاری هم وجود دارد. زبان گفتاری معمولا بسیار ساده تر از زبان نوشتاری است. این تفاوت می تواند بسیار زیاد باشد. این زمانی است که زبان نوشتاری برای مدت زمان طولانی تغییر نکرده باشد. بنابراین، گویندگان باید ابتدا بکار بردن زبان نوشتاری را بیاموزند. زبان زن و مرد هم اغلب متفاوت است. این تفاوت در جوامع غربی آنچنان نیست. اما در بعضی کشورها زنان به طور متفاوتی با مردان صحبت می کنند. در برخی از فرهنگ ها، ادب و نزاکت شکل زبانی خود را دارد. بنابراین صحبت کردن کار آسانی نیست. ما باید در آن واحد به مسائل مختلفی توجّه داشته باشیم...