خانواده های زبان

حدود 7 میلیارد نفر بر روی کره زمین زندگی می کنند. و آنها به حدود 7،000 زبان مختلف صحبت می کنند! زبان ها هم می توانند مانند افراد به هم مربوط باشند. بدین معنی که، آنها از یک ریشه مشترک سرچشمه گرفته اند. زبان هائی هم وجود دارند که کاملا منزوی شده اند. آنها از نظر پیدایش به هیچ زبان دیگری مربوط نیستند. برای مثال در اروپا، باسک یک زبان منزوی تلقّی می شود. اما بسیاری از زبان ها "پدر و مادر"، " فرزند " یا " خواهر و برادر" دارند. آنها به یک خانواده زبانی خاص تعلق دارند. شما می توانید تشابه آنها را با مقایسه تشخیص دهید. زبان شناسان امروز حدود 300 زبان اصلی را شناسائی کرده اند. در بین این زبان ها، 180 خانواده شامل بیش از یک زبان هستند. بقیّه 120 خانواده زبان های منزوی را تشکیل می دهند.

بزرگترین خانواده زبان ها زبان های هند و اروپایی است. این خانواده از حدود 280 زبان تشکیل شده است. این زبان ها شامل، لاتین، آلمانی و اسلاو هستند. بیش از 3 میلیارد نفر در سرتاسر جهان به این زبان ها سخن می گویند. بیشتر افراد در آسیا به زبان های خانواده چینی- تبتی صحبت می کنند. بیش از 1.3 میلیارد نفر به این زبان های صحبت می کنند. زبان اصلی چینی-تبتی زبان چینی است. سومین خانواده بزرگ زبان در آفریقا است. این خانواده به نام منطقه ای که اهل این زبان ها در آن سکونت دارند نیجر- کنگو: نامیده شده است. فقط 350 میلیون نفر به این زبان های سخن می گویند. سواحیلی زبان اصلی این خانواده است. در اغلب موارد: هرچه روابط این زبان ها به هم نزدیک تر باشد، درک آنها از همدیگر بهتر است. افرادی که به زبان های خویشاوند صحبت می کنند یکدیگر را بهتر درک می کنند. آنها می توانند زبان های دیگر را نسبتا سریع یاد بگیرند. بنابراین، یادگیری زبانها -به هم پیوستن مجدد خانواده زبان ها همیشه دلپذیر است!