زبان های خارجی را در خارج از کشور بهتر بیاموزید!

بزرگسالان زبان را به آسانی کودکان نمی آموزند. مغز آنها به طور کامل تکامل یافته است. بنابراین، دیگر نمی تواند شبکه های جدید را به راحتی ایجاد کند. اما هنوز می تواند به عنوان یک بزرگسال زبان را به خوبی بیاموزد! برای انجام این کار، باید به کشوری که در آن به این زبان صحبت می شود سفر کند. زبان خارجی را می توان در خارج از کشور بهتر آموخت. کسانی که این کار را کرده اند می دانند. هر کس زبان جدید را در محیط طبیعی خود بهتر می آموزد. یک مطالعه جدید به یک نتیجه جالب رسیده است. این نشان می دهد که افراد زبان جدید را به طور متفاوتی در خارج از کشور می آموزند! مغز می تواند زبان خارجی را مانند زبان مادری پردازش کند. محقّقان مدّتها معتقد بودند که فرایندهای یادگیری متفاوتی وجود دارد. آکنون به نظر می رسد که یک تجربه این امر را ثابت کرده است.

یک گروه از افراد تحت آزمایش، می بایست یک زبان ساختگی را بیاموزند. تعدادی از این افراد روش های معمول را انتخاب کردند. سایرین آن را در یک موقعیت شبیه سازی شده در خارج از کشور آموختند. این افراد تحت ازمایش می بایست خود را در یک محیط خارجی تصوّر کنند. کسانی که با آنها تماس داشتند، به زبان جدید صحبت می کردند. بنابراین، افراد تحت آزمایش این گروه دانش آموزان معمولی زبان نبودند. آنها متعلّق به یک جامعه ناآشنا بودند. به این ترتیب آنها ناچار شدند تا به سرعت برای یادگیری زبان جدید درخواست کمک کنند. پس از مدّتی از افراد تحت آزمایش امتحان گرفته شد. هر دو گروه نشان دادند، که دانش یکسانی از این زبان جدید کسب کرده اند. اما مغز آنها زبان خارجی را به طور متفاوتی پردازش کرده بود! کسانی که در "خارج از کشور " زبان را یاد گرفته بودند، فعّالیت های مغزی قابل توجّهی از خود نشان دادند. مغز آنها دستور زبان زبان خارجی را مانند زبان بومی خود پردازش کرده بود. مکانیسم های مشابهی در افراد بومی دیده شد. یاد گرفتن زبان در خارج از کشور بهترین و موثر ترین شکل یادگیری است!