دوزبانگی شنیدن را بهبود می بخشد

افرادی که به دو زبان صحبت می کنند بهتر می شنوند. آنها می توانند تفاوت بین اصوات مختلف را دقیق تر تشخیص دهند. یک تحقیق آمریکایی به این نتیجه رسیده است. محقّقان این موضوع را بر روی چندین نوجوان آزمایش کرده اند. گروهی از افراد تحت آزمایش در محیط دو زبانه بزرگ شده بودند. این نوجوانان به زبان انگلیسی و اسپانیایی صحبت می کردند. افراد گروه دیگر فقط به انگلیسی صحبت می کردند. جوانان می بایست به یک هجای خاص گوش می دادند. این هجا "دا" بود. که در هیچکدام از زبان ها وجود نداشت. این هجا برای افراد تحت آزمایش از طریق گوشی پخش شد. در همان زمان، فعّالیت مغز آنها با الکترود اندازه گیری شد. پس از آن نوجوانان مجبور بودند تا دوباره به هجا گوش کنند.

امّا، این بار، آنها می توانستند بسیاری از صداهای مزاحم را نیز بشنوند. صداهای مختلفی بودند که جملات بی معنی را ادا می کردند. افراد دو زبانه به شدت به هجا واکنش نشان دادند. مغز آنها فعّالیت زیادی از خود نشان می داد. آنها می توانستند با وجود صدای مزاحم یا بدون آن هجا را دقیقا تشخیص دهند. افراد تک زبانه موفق نبودند. شنوایی آنها به خوبی افراد دو زبانه تحت آزمایش نبود. نتیجه آزمایش محقّقان را شگفت زده کرد. تا آن زمان فقط می دانستند که نوازندگان گوش های استثنائی دارند. اما به نظر می رسد که دوزبانگی گوش را آموزش می دهد. افرادی که دو زبانه هستند، به طور مداوم با اصوات مختلف مواجه هستند. بنابراین، مغز آنها باید توانایی های جدیدی کسب کند. این مغز می آموزد که چگونه محرک های مختلف زبانی را تشخیص دهد. محقّقان اکنون در حال آزمایش این موضوع هستند که چگونه مهارت های زبان مغز را تحت تاثیر قرار می دهد. شاید اگر کسی بعدا در زندگی خود زبان بیاموزد شنوایی به او کمک کند ...