حروف بزرگ، احساسات بزرگ

تبلیغات از تصاویر زیادی استفاده می کند. تصاویر امیال خاص را بیدار می کند. ما به تصویر طولانی تر و با توجّه تر از حروف نگاه می کنیم. در نتیجه، ما تبلیغات را با عکس بهتر به یاد می آوریم. تصاویر نیز واکنش های قوی عاطفی ایجاد می کنند. مغز تصاویر را بسیار سریع تشخیص می دهد. مغز بلافاصله، آنچه را که در تصویر می توان دید را می داند . حرف با تصویر متفاوت عمل می کند. آنها شخصیت های انتزاعی هستند. بنابراین، مغز ما نسبت به حروف آهسته تر از تصویر واکنش نشان می دهد. اوّل، باید معنای کلمه را درک کند. ممکن است گفته شود که علائم باید بدر بخش از زبان مغز ترجمه شود. ولی احساسات را می توان با استفاده از حروف نیز تحریک کرد.

ولی متن آن باید بسیار طولانی باشد. مطالعات نشان می دهد که حروف بزرگ اثر بیشتری دارند. حروف بزرگ نه تنها بیشتر از حروف کوچک قابل مشاهده هستند. آنها همچنین یک واکنش احساسی قوی تری ایجاد می کنند. این در مورد احساسات مثبت و منفی هم صادق است. اندازه چیزها همیشه برای انسان مهم بوده است. انسان باید به سرعت در برابر خطر واکنش نشان دهد. و هنگامی که چیزی بسیار بزرگ است، کاملا نزدیک حس می شود! بنابراین، قابل فهم است که تصاویر بزرگ واکنش های قوی ایجاد می کنند. امّا چگونه به حروف بزرگ واکنش نشان می دهیم زیاد روشن نیست. حروف در واقع علامتی برای مغز نیستند. با وجود این، مغز وقتی حروف درشت را می بنید فعّالیت بیشتری از خود نشان می دهد. این نتیجه برای دانشمندان بسیار جالب است. این امر نشان می دهد که چگونه حروف برای ما اهمیّت پیدا کرده اند. مغز ما به نوعی آموخته است که چگونه به نوشته واکنش نشان دهد.