زبان اختراعی اسپرانتو

انگلیسی مهم ترین زبان جهانگیر امروز است. هر کس باید با استفاده از آن قادر به ایجاد ارتباط باشد. اما زبان های دیگر هم قصد رسیدن به این هدف را دارند. برای مثال، زبان های اختراعی. زبان های اختراعی به منظوری اختراع شده و توسعه یافته اند. بدین معنی، که آنها برمبنای یک برنامه طراحی شده اند. در زبان های اختراعی، عناصری از زبان های مختلف با هم جمع شده اند. بدین ترتیب، این زبان ها باید برای یادگیری هرچه بیشتر از مردم آسان باشد. هدف هر زبان اختراعی ایجاد ارتباطات بین المللی است. شناخته شده ترین زبان اختراعی اسپرانتو است. این زبان برای اولین بار در سال 1887 در ورشو معرفی شد. مؤسس آن هنرمند لودویک ال زامنهوف بود. او معتقد بود که علت اصلی ناآرامی های (اجتماعی) ناشی از مشکل ارتباطات است.

بنابراین، او می خواست برای ایجاد وحدت بین مردم یک زبان ایجاد کند. که مردم بتوانند بوسیله آن، با یکدیگر در یک سطح برابر صحبت کنند. نام مستعار این هنرمند، دکتر اسپرانتو، به معنی امیدوار بود. این نشان می دهد که او چه اندازه به رؤیای خود معتقد بود. اما ایده تفاهم جهانی از این بسیار قدیمی تر است. تا به امروز، بسیاری از زبان های مختلف اختراعی بوجود آمده اند. اهداف این زبان ها در ارتباط با مسائلی مانند مدارا و حقوق بشر است. امروز در بیش از 120 کشور جهان مردم به اسپرانتو مسلط هستند. اما انتقاد ازاسپرانتو نیز وجود دارد. به عنوان مثال، 70 درصد از واژگان آن از لاتین گرفته شده است. زبان اسپرانتو به طور مشخص بر پایه زبان های هند و اروپایی شکل گرفته است. افرادی که به این زبان صحبت می کنند افکار و ایده های خود را در همایش ها و انجمن ها مبادله می کنند. جلسات و سخنرانی ها به طور منظم تشکیل می شوند. بسیار خوب، آیا شما با مقداری اسپرانتو موافقید؟ آیا اسپرانتو صحیت می کنید؟ بله، من خوب اسپرانتو صحبت می کنم.