از حرکات به گفتار

وقتی که ما صحبت می کنیم و یا گوش می کنیم، مغز ما کارهای زیادی را باید انجام دهد. مغز باید علامات زبانی را پردازش کند. حرکات و نمادها علامت های زبانی هستند. آنها حتی قبل از این که انسان صحبت کند وجود داشته اند. برخی از نمادها در تمام فرهنگ ها قابل درک هستند. سایر نمادها را باید آموخت. تنها با نگاه کردن نمی توان آنها را درک کرد. حرکات و اشارات و نمادها مانند گفتار پردازش می شوند. و در همان منطقه از مغز پردازش می شوند! یک مطالعه جدید این موضوع را ثابت کرده است. محقّقان این موضوع را بر روی چندین نفر آزمایش کرده اند. این افراد تحت ازمایش می بایست کلیپ های ویدئوی مختلفی را مشاهده کنند. و در حین تماشای کلیپ ها، فعّالیت مغز آنها اندازه گیری می شد.

در یک گروه، کلیپ ها چیزهای مختلفی را نشان می دادند. این مطالب از طریق حرکات، نمادها و گفتار منتقل می شد. گروه دیگر کلیپ های ویدئویی مختلف دیگری را تماشا می کرد. این فیلم ها، کلیپ های بی معنی بود. گفتار، حرکات و اشارات و نمادهائی وجود نداشتند. آنها دارای هیچ معنی نبودند. محقّقان در بررسی خود دیدند که چه چیزی در کجا پردازش می شود. آنها می توانند فعّالیت مغز افراد تحت آزمایش را با هم مقایسه کنند. هر چیز که دارای مفهوم بود در همان منطقه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این آزمایش بسیار جالب است. آنها نشان می دهند که چگونه مغز ما زبان را در طول زمان آموخته است. در ابتدا انسان با حرکات و اشارات ارتباط برقرار می کرده است. بعدها او زبان را اختراع کرد. بنابراین، مغز می بایست پردازش گفتار را نیز مانند حرکات بیاموزد. و بدیهی است که نسخه قبلی را به روز کرده است.