چگونه مغز دستور زبان را یاد می گیرد؟

ما در کودکی شروع به یادگیری زبان مادری خود کرده ایم. این کار به صورت خودکار اتفاق می افتد. و ما از آن آگاه نیستیم. مغز ما باید برای یادگیری کارهای زیادی انجام دهد. برای مثال، هنگامی که دستور زبان می آموزیم، مغز باید کارهای زیادی انجام دهد. هر روز چیزهای جدید را می شنود. به طور مداوم محرک های جدید را دریافت می کند. امّا مغز نمی تواند هر محرک را به طور جداگانه پردازش کند. باید به صورت اقتصادی عمل کند. بنابراین، خود را به نظم عادت می دهد. مغز آنچه را که اغلب می شنود به خاطر می سپارد. تعداد دفعاتی که یک حادثه اتفاق می افتد را ثبت می کند. سپس از این نمونه ها یک قاعده دستوری می سازد.

کودکان می دانند که آیا یک جمله درست است یا نه. امّا، آنها دلیل آن را نمی دانند. مغز بدون آموزش این قواعد را می شناسد. بزرگسالان زبان را به صورت دیگری می آموزند. آنها قبلا ساختارهای زبان مادری خود را می شناسند. این ساختارها اساس قواعد دستوری جدید را می سازند. اما بزرگسالان باید برای یادگیری آموزش داده شوند. هنگامی که مغز دستور زبان را می آموزد، صاحب یکی سیستم ماندگار می شود. که برای مثال در آن اسم و فعل دیده می شود. آنها در مناطق مختلف مغز ذخیره می شوند. وقتی مغز آنها را پردازش می کند مناطق مختلف آن فعّال هستند. یادگرفتن قواعد ساده نیز با قوانین پیچیده متفاوت است. با قوانین پیچیده، مناطق بیشتری از مغز با هم کار می کنند. در مورد این که دقیقا مغز چگونه دستور زبان را یاد می گیرد هنوز تحقیق نشده است. امّا، در تئوری ما می دانیم که مغز هر قاعده دستور زبان را می آموزد...