زبان اتحادیّه اروپا

امروز اتحادیّه اروپا متشکل از بیش از 25 کشور جهان است. در آینده، حتی کشورهای بیشتری دراتحادیّه اروپا خواهند بود. یک کشور جدید معمولا به معنای یک زبان جدید نیز هست. در حال حاضر، به بیش از 20 زبان مختلف در اتحادیّه اروپا سخن گفته می شود. همه زبان ها در اتحادیّه اروپا برابر هستند. این تنوع زبان ها جالب است. اما می تواند منجر به بروز مشکلاتی نیز بگردد. منتقدان بر این باورند که بسیاری زبان ها یک مانع برای اتحادیّه اروپا است. آنها مانع همکاری موثر هستند. بنابراین، بسیاری فکر می کنند، که باید یک زبان مشترک وجود داشته باشد. همه کشورها باید بتوانند با این زبان ارتباط برقرار کنند. اما این کار آسانی نیست. هیچ زبانی را نمی توان به عنوان زبان رسمی تعیین کرد.

کشورهای دیگر احساس محرومنسّت می کنند. و یک زبان کاملا خنثی هم در اروپا وجود ندارد ... زبان مصنوعی مانند اسپرانتو نیز به کار نمی آید. زیرا فرهنگ یک کشور همیشه در زبان منعکس شده است. بنابراین، هیچ کشوری نمی خواهد زبان خود را ترک کند. این کشورها بخشی از هویت خود را در زیان خود می بینند. سیاست زبان یک موضوع مهم در دستور کار اتحادیّه اروپا است. حتّی یک کمیسر برای چندزبانگی وجود دارد. اتحادیّه اروپا بیشترین مترجم و مترجم شفاهی را در سراسر جهان دارد. در حدود 3500 نفر برای انجام یک قرارداد کار می کنند. امّا، تمام اسناد را همیشه نمی توان ترجمه کرد. زیر مستلزم صرف وقت و هزینه زیادی است. بسیاری از اسناد فقط به چند زبان ترجمه شده است. بسیاری زبان ها یکی از بزرگترین چالش های اتحادیّه اروپا است. اروپا باید بدون از دست دادن هویت های زیاد متّحد شود!