انگلیسی UK for beginners (فارسی)

فارسی | انگلیسی UK Audio Language Course

Learn انگلیسی UK quickly and easily with 50LANGUAGES MP3-language courses! انگلیسی UK as a foreign language includes 100 easy lessons. All dialogues and sentences are spoken by native speakers. No prior grammar knowledge is needed. You can start learning immediately! Just click on the sentences to see the answers.
"50LANGUAGES - فارسی - انگلیسی UK for beginners" ► BUY the BOOK! Get the textbook for this course e.g. at Amazon.

You can also learn انگلیسی UK using the iPhone or Android app

The 50LANGUAGES language course فارسی -انگلیسی UK is also available as the iPhone app Learn انگلیسی UK or Android app. Learn فارسی - انگلیسی UK anywhere with your phone or tablet! Improve your language skills for work, travel or as a hobby!

فهرست

 1. ‫اشخاص‬
 2. ‫خانواده‬
 3. ‫آشنا شدن‬
 4. ‫در مدرسه‬
 5. ‫کشورها و زبانها‬
 6. ‫خواندن و نوشتن‬
 7. ‫اعداد‬
 8. ‫ساعات روز‬
 9. ‫روزهای هفته‬
 10. ‫دیروز – امروز – فردا‬
 11. ‫ماهها‬
 12. ‫نوشیدنیها‬
 13. ‫فعالیتها‬
 14. ‫رنگ ها‬
 15. ‫میوه ها و مواد غذایی‬
 16. ‫فصل های سال و آب و هوا‬
 17. ‫در خانه‬
 18. ‫نظافت خانه‬
 19. ‫در آشپزخانه‬
 20. ‫گفتگوی کوتاه 1‬
 21. ‫گفتگوی کوتاه 2‬
 22. ‫گفتگوی کوتاه 3‬
 23. ‫یادگیری زبانهای خارجی‬
 24. ‫قرار ملاقات‬
 25. ‫در شهر‬
 26. ‫در طبیعت‬
 27. ‫در هتل – ورود به هتل‬
 28. ‫در هتل – شکایت‬
 29. ‫دررستوران 1‬
 30. ‫در رستوران 2‬
 31. ‫در رستوران 3‬
 32. ‫در رستوران 4‬
 33. ‫در ایستگاه قطار‬
 34. ‫در قطار‬
 35. ‫در فرودگاه‬
 36. ‫عبور و مرور درون شهری ‬
 37. ‫در راه‬
 38. ‫در تاکسی‬
 39. ‫خرابی ماشین‬
 40. ‫سؤال در مورد مسیر حرکت‬
 41. ‫جهت یابی‬
 42. ‫بازدید از شهر‬
 43. ‫در باغ وحش‬
 44. ‫گردش عصر (شب)‬
 45. ‫در سینما‬
 46. ‫در دیسکو‬
 47. ‫تدارک سفر‬
 48. ‫فعالیت های تعطیلاتی‬
 49. ‫ورزش‬
 50. ‫در استخر شنا‬
 51. ‫خرید مایحتاج ‬
 52. ‫در فروشگاه‬
 53. ‫مغازه ها‬
 54. ‫خرید‬
 55. ‫کار‬
 56. ‫احساس ها‬
 57. ‫در مطب دکتر‬
 58. ‫اعضای بدن‬
 59. ‫در اداره پست‬
 60. ‫در بانک‬
 61. ‫اعداد ترتیبی‬
 62. ‫ سؤال کردن 1‬
 63. ‫سؤال کردن 2‬
 64. ‫نفی 1‬
 65. ‫نفی 2‬
 66. ‫ضمائر ملکی 1‬
 67. ‫ضمائر ملکی 2‬
 68. ‫بزرگ – کوچک‬
 69. ‫لازم داشتن – خواستن‬
 70. ‫چیزی خواستن‬
 71. ‫چیزی خواستن‬
 72. ‫چیزی که باید انجام گیرد‬
 73. ‫اجازه داشتن برای انجام کاری‬
 74. ‫خواهش کردن درمورد چیزی‬
 75. ‫دلیل آوردن برای چیزی 1‬
 76. ‫ دلیل آوردن برای چیزی 2‬
 77. ‫دلیل آوردن برای چیزی 3‬
 78. ‫صفت ها 1‬
 79. ‫صفت ها 2‬
 80. ‫صفت ها 3‬
 81. ‫ زمان گذشته 1‬
 82. ‫زمان گذشته 2‬
 83. ‫ زمان گذشته 3‬
 84. ‫ زمان گذشته 4‬
 85. ‫سؤال کردن- زمان گذشته 1‬
 86. ‫سوال کردن- زمان گذشته 2‬
 87. ‫زمان گذشته ی افعال معین 1‬
 88. ‫زمان گذشته ی افعال معین 2‬
 89. ‫امری 1‬
 90. ‫امری 2‬
 91. ‫جملات وابسته با که 1‬
 92. ‫جملات وابسته با که 2‬
 93. ‫جملات وابسته با آیا‬
 94. ‫حروف ربط 1‬
 95. ‫حروف ربط 2‬
 96. ‫حروف ربط 3‬
 97. ‫حروف ربط 4‬
 98. ‫حروف ربط مضاعف‬
 99. ‫حالت اضافه‬
 100. ‫قیدها‬


دانلود فایل های MP3 (فایل zip.)