адыгабзэ » арапыбз   Генитив


99 [тiокiиплiырэ пшiыкiубгъурэ]

Генитив

-

‫99 [تسعة وتسعون]‬
‫99 [tseat wataseun]‬

‫المضاف إليه‬
‫almudaf 'iilayh‬

99 [тIокIиплIырэ пшIыкIубгъурэ]

Генитив

-

‫99 [تسعة وتسعون]‬
‫99 [tseat wataseun]‬

‫المضاف إليه‬
‫almudaf 'iilayh‬

Click to see the text:   
адыгабзэالعربية
синыбджэгъу (пшъашъэ) ичэтыу ‫ق-- ص-----.‬
‫---- s-------‬
синыбджэгъу (кIалэ) ихь ‫ك-- ص----.‬
‫---- s-----‬
сисабыймэ яджэгуалъэх ‫أ---- أ-----.‬
‫------ '------‬
   
Мы палътэур сиIофшIэгъу (хъулъфыгъ) ий. ‫ه-- ه- م--- ز----.‬
‫---- h- m----- z-----‬
Мы машинэр сиIофшIэгъу (бзылъфыгъ) ий. ‫ه-- س---- ز-----.‬
‫----- s------ z--------‬
Мы IэшIагъэр сиIофшIэгъумэ яй. ‫ه-- ه- ع-- ز-----.‬
‫---- h- e---- z-------‬
   
Джанэм чыIур къыхэтхъыгъ. ‫ز- ا----- ا----.‬
‫-- a------ a-----‬
Гаражым иIункIыбзэ кIодыгъэ. ‫ف--- م---- ا-----.‬
‫---- m----- a------‬
СиIэшъхьэтет икомпьютер къэкъутагъ. ‫ح---- ا----- م---.‬
‫----- a------ m-----‬
   
Хэта мы пшъэшъэжъыем янэ-ятэхэр? ‫م- ه-- و---- ا-------
‫-- h--- w----- a-------‬
Сыдэущтэу ащ янэ-ятэхэм яунэ сынэсын слъэкIыщт? ‫ك-- أ-- إ-- م--- و--------
‫--- '--- '----- m----- w-------‬
Унэр урамым ыкIэм тет. ‫ا---- م---- ف- أ--- ا-----.‬
‫------ m----- f- '----- a---------‬
   
Швейцарием икъэлэ шъхьаIэ таущтэу еджэхэра? ‫م- ا-- ع---- س-------
‫-- a--- e------ s-----‬
Мы тхылъым сыд шъхьэу иIэр? ‫م- ه- ع---- ا-------
‫--- h- e----- a------‬
Гъунэгъумэ якIэлэцIыкIумэ сыда ацIэхэр? ‫م- ه- أ---- أ---- ا--------
‫-- h- '----- '----- a------‬
   
Сыдигъуа кIэлэцIыкIумэ ягъэпсэфыгъор? ‫م-- ه- ع--- م---- ا--------
‫--- h- e----- m------ a------‬
Сыдигъуа врачыр сымаджэмэ яплъынэу зыригъажьэрэр? ‫م- ه- أ---- م----- ا-------
‫-- h- '----- m-------- a-------‬
Музеир сыд сыхьатхэр ары зылажьэхэрэр? ‫م- ه- أ---- ز---- ا-------
‫-- h- '----- z----- a-------‬